รวบรวมทฤษฎีการบริหารมาฝาก

การบริหาร

การบริหารเชิงสถานการณ์ (Situational Management Theory) หรือทฤษฎีอุบัติการณ์ (Contingencey Theory )

การบริหารใยุคนี้ค่อนข้างเป็นปัจจุบัน ปรัชญาของการบริหารเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการมองการบริหารในเชิงปรัชญา ไปสู่การมอง การบริหารในเชิงสภาพข้อเท็จจริง เนื่องจากในปัจจุบันมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาอยู่เสมอ

แนวความคิด

เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาอยู่เสมอ การเลือกทางออกที่จะไปสู่การแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด There is one best way สถานการณ์ต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดว่าควรจะใช้การบริการบริหารแบบใด การบริหารในยุคนี้มุ่งเน้น ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์การกับสภาพแวดล้อมขององค์การ และเป็นส่วนขยายของทฤษฎีระบบว่า ทุก ๆ ส่วนจะต้องสัมพันธ์กัน สถาการณ์บางครั้งจะต้องใช้การตัดสินใจอย่างเฉียบขาด บางสถานการณ์ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บางครั้งก็ต้องคำนึงถึง หลักมนุษย์และแรงจูงใจ บางครั้งก็ต้องคำนึงถึงเป้าหมายหรือผลผลิตขององค์กรเป็นหลัก การบริหารจึงต้องอาศัยสถานการณ์เป็นตัวกำหนดในการตัดสินใจ
หลักการของการบริหารโดยสถานการณ์
 1. ถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
 2. ผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุด
 3. เป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระะบบปิดและระบบเปิด และยอมรับหลักการของทฤษฎีระหว่างทุกส่วนของระบบจะต้อง สัมพันธ์ และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน
 4. สถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจ และรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม
 5. คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความต้องการของบุคคลในหน่วยงานเป็นหลักมากกว่าที่จะแสวงหาวิธีการอันดีเลิศมาใช้ในการทำงาน โดยใช้ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาในการพิจารณาด้วย
 6. เน้นให้ผู้บริหารรู้จักใช้การพิจารณาความแตกต่างที่มีอยู่ในหน่วยงาน เช่น
  • ความแตกต่างระหว่างบุคคล
  • ความแตกต่างระหว่างระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการ และการควบคุมงาน เป็นต้น
  • ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร
  • ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การ เป็นต้น
  นักบริหารที่เป็นผู้เสนอแนวความคิดทางการบริหารนี้ คือ Fred E.Fiedler (1967)

ทฤษฎีระบบ

การเอาแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในการบริหา ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าในปัจจับันองค์กรการขยายตัวสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงเป็นการยากที่พิจารณาถึงพฤติกรรมขององค์กรได้หมดทุกแง่ทุกมุม นักทฤษฎีบริหารสมัยใหม่ จึงหันมาสนใจการศึกษาพฤติกรรมขององค์การ เพราะคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบองค์การ องค์การเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม

ความหมาย

ระบบในเชิงบริหารหมายถึงองค์กรประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและมีส่วนกระทบต่อปัจจัยระหว่างกันในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

องค์ประกอบพื้นฐานของทฤษฎีระบบ ได้แก่

 1. ปัจจัยการนำเข้า Input
 2. กระบวนการ Process
 3. ผลผลิต Output
 4. ผลกระทบ Impact
วิธีการระบบเป็นวิธีการที่ใช้หลักตรรกศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล และมีความสัมพันธ์กันไปตามขั้นตอนช่วยให้กระบวนการทั้งหลายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้การบริหารบรรลุวัตถประสงค์ไปด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและไม่ลำเอียง

ทฤษฎีบริหารของ McGreger
ทฤษฎี X(The Traditioal View of Direction and Control)
ทษฤฎีนี้เกิดข้อสมติฐานที่ว่า

 1. คนไม่อยากทำงาน และหสลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
 2. คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง
 3. คนเห็นแก่ตนเองมากว่าองค์การ
 4. คนมักต่อต้านการเปลึ่ยนแปลง
 5. คนมักโง่ และหลอกง่าย

ทฤษฎีThe integration of Individual and Organization Goal)
ทฤษฎีข้อนี้เกิดจากข้อสมติฐานที่ว่า

 1. คนจะไม่ให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน
 2. คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้
 3. คนมีความคิดริเริ่มทำงานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง
 4. คนมักจะพัฒนาวิธีการทำงาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุมตนเองมากขึ้น วิธีการบริหารตามแนวนึ้ จะเป็นการรวบรวมบุคคลและเป้าหมายโครงการเข้าไว้ด้วยกัน การจูงใจต้องใช้วิธีการจูงใจในระดับสูง
ทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchl) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UXLA (Iof California t Los Angeles)
ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X , Y เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือ องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ และมีความต้องการหน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ ทฤษฎี มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการคือ
 1. การทำให้ปรัชญาที่กหนดไว้บรรลุ
 2. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ทฤษฎีนี้ใช้หลักการ 3 ประการ คือ

 1. คนในองค์กรต้องซื่อสัตย์ต่อกัน
 2. คนในองค์การต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 3. คนในองค์การต้องมีความใกล้ชิดเป็นกันเอง

หลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (Edgar L Morphet )

 1. การบริหารที่มีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์การ (Division Of Labor)
 2. มีการกำหนดมาตรฐานทำงานที่ชัดเจน (Srandardization)
 3. มีเอกภภาพในการบังคับบัญชา (Untity of command)
 4. มีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน (Delegation of Authority and Responsibility)
 5. มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงานให้เฉพาะเจาะจงขึ้น (Division of Labor)
 6. มีการกำหนดมาตรฐานการทำงาน ที่ชัดเจน (Span of control)
 7. มีการมอบหมายการควบคุมดูแลที่เหมาะสม (Stability)
 8. เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในองค์การได้ (Flexibility)
 9. สามารถทำให้คนในองค์การเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย (Security)
 10. มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่มีความสามารถ (Personnel Policy)
 11. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งส่วนบุคคลและองค์การ (Evaluation)

บทบาทและสมรรถภาพของผู้บริหาร (Spepgen J . Knezevich แห่ง USC. 1984 )

 1. เป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหาร (Direction Setter ) เช่น รู้เทคนิคต่าง ๆ ของการบริหาร PPBS .MBO QCC เป็นต้น
 2. มีความสามารถกระตุ้นคน (Leader Catalyst)
 3. ต้องเป็นนักวางแผน (Planner)
 4. ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Maker)
 5. ต้องมีความสามารถในการจัดองค์การ (Oraganizer)
 6. ต้องเป็นผู้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง (Change Manager)
 7. ต้องเป็นผู้ให้ความร่วมมือ (Coordinator)
 8. ต้องเป็นผู้ติดต่อสื่อสารที่ดี(Communicatior)
 9. ต้องเป็นผู้แก้ปัญหาขัดแย้งในองค์การได้ (Conflict Manager)
 10. ต้องสามารถบริหารปัญหาต่าง ๆ ได้(Preblem Manager)
 11. ต้องรู้จักวิเคราะห์และจัดระบบงาน (System Manager)
 12. ต้องมีความสามารถในด้านวิชาการทั้งการเรียนและการสอน (Instructional Manager)
 13. ต้องมีความสามรถในการบริหารบุคคล (Personnel Managr)
 14. ต้องมีความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Resource Manager)
 15. ต้องมีความสามารถในการประเมินผลงาน (Appraiser)
 16. ต้องมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ (Public Relator)
 17. ต้องสามารถเป็นผู้นำในสังคมได้ (Ceremonial Head)

การบริหารแบบมีส่วนร่วม

ความหมาย การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และร่วมมือใน องค์พัฒนาปฏิบัติด้วยความเต็มใจ แนวความคิดพื้นฐาน(Basic Assumption)
จากทฤษฎี การจูงใจของ Molivation Theory เชื่อว่า
 1. มนุษย์ย่อมมีความต้องการเหมือน ๆ กันตราบใดที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้แล้ว ก็จะเกิดปัญหาความต้องการอยู่เรื่อยไป แต่ถ้าความต้องการได้รับความตอบสนอง ก็จะเลิกสนใจ
 2. มนุษย์ตอบความสนองความต้องการแตกต่างกันทางด้านปริมาณ ความต้องการระดับต่ำค่อนข้างมีขอบเขตจำกัด แต่ความต้องการระดับสูงมักจะไม่มีขอบขีดจำกัด
จากทฤษฎีการจูงใจของ Harzberh (Mptovatopm Hygiene Theory) เชื่อว่าปัจจัยที่จูงใจให้คนทำงาน คือ
 1. ความสำเร็จ
 2. การยกย่อง
 3. ความก้าวหน้า
 4. ลักษณะงาน
 5. ความรับผิดชอบ
 6. ความเจรฺญฟเติบโตส
จากการศึกษาจากพฤติกรรมของมนุษย์ ของ Aravris ได้เผยว่า บุคคลที่มีวุฒิภาวะ จะมีบุคลิกภาพที่ต้องการเป็นของตนเอง การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้บุคคลได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนในด้านการตัดสินใจ และการควบคุมการทำงาน การแสดงออก ทัศนคติ และการใช้ความสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้
องค์การต้องใช้ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มที่ เพื่อกระจายอำนาจในการตัดสินใจ และเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน และแตกต่างกันอย่างรวดเร็ว

เทคนิคการใช้บริหารแบบมีส่วนร่วม

 1. การใช้กลุ่มงานเฉพาะกิจและคณะกรรมการ (Special Task Forces and Committee)
 2. กรรมการให้คำแนะนำ
 3. การใช้แนวความของหมุดเชื่อมโยง (Linkeng Pin)
 4. การติดต่อสื่อสารแบบประตู
 5. การระดมความคิด
 6. การฝึกอบรมแบต่าง ๆ
 7. การบริหารโดยมีวัตถุประสงค์ (MBO)

วิธีการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมสมัยใหม่ 1. ระดับบุคคล เป็นวิธีการพิจารณาและปรับปรุงบุคคลให้ได้ดีขึ้น 3 แบบ คือ 1.1 การฝึกอบรมให้มีความรู้สึกไว (Sensitivity Training ) เพื่อ

 1. ให้เข้าใจ และยอมรับธรรมชาติของมนุษย์
 2. ให้รู้จักยอมรับ และพัฒนาตนเอง
 3. ได้เข้าใจและยอมรับผู้อื่นให้มากขึ้น
 4. ให้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีจึ้น
 5. เพื่อให้มีความสุข มีขวัญ และกำลังใจดีขึ้น
 6. เพื่อให้มีการงานดีขึ้น

1.2 การวิเคราะห์การติดต่อ (Transactional Analysis )เป็นวิธีการติดต่อที่แลกเปลี่ยนด้วยภาษาและไม่ใช่ภาษาระหว่างบุคคล Erio Berne ชี้ให้เห็นว่า การติดต่อระหว่างบุคคลมี3 แบบ คือ แบบพ่อแม่ (Parent ) ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ (Adult) เด็ก (Child)
1.3 การนั่งสมาธิแบบควบคุมจิต (Trancendental Meditation) คือ การนั่งสมาธิเพื่อลดความเครียด และเพื่อความคิดสร้างสรรค์

2. ระดับกลุ่ม

 • การรวมกลุ่มแบบครอบครัว (Family Grouping)
 • การฝึกอบรมเพียงในนาม (Norminal Group Training ) หมายถึง บุคคลถูกรวมเข้าเป็นกลุ่ม แต่ไม่ได้สื่อสารด้วยวาจา จะเป็นการประชุมพร้อมกันที่โต๊ะเพื่อแก้ปัญหา ต้องการใช้คำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษร สมาชิกจะใช้เวลาเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยไม่พูดจากัน
 • เทคนิค เดลไพ (SDelphi Technique)เป็นกระบวนการที่ผู้ตัดสินใจกำหนดกลุ่มที่ปรึกษาและกลุ่มผู้ตอบ แล้วสร้างแบบสอบถามส่งไปรษณีย์ ผู้ตอบมายังทีมที่ปรึกษา แล้วเอามาสรุปการตแบสอบถาม

ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

 1. ช่วยสร้างความสามัคคี และการต่อต้านจากพนักงานระดับต่ำ
 2. ช่วยให้ทราบถึงความต้องการขององค์การทั้งหมด
 3. ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการทำงาน การย้ายงานและการหยุดงาน
 4. ช่วยลดความขัดแย้ง และการต่อต้านจากพนักงานระดับต่ำ
 5. ช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงาน และทำให้สุขภาพจิตในองค์การดีขึ้น
 6. ช่วยเพิ่มผลผลิตในองค์กร
 7. สร้างหลักประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในองค์การ
 8. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและทะนุถนอม
 9. ทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
 10. เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ในด้านการควบคุมงานให้ลดน้อยลง และทำให้ผลงานดีชึ้น

สาเหตุที่ทำให้บริหารล้มเหลว

ผู้บริหารบางคนประสบความล้มเหลวในการบริหาร ในการบริหาร หรือ หากไมล้มเหลวก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ความล้มเหลวย่อมต้องมีสาเหตุ ซึ่งอาจแยกได้ดังนี้
 1. ความเล้วเหลวทางด้านความรู้(Knowledge Failurds) ความล้มเหลวในเรื่องต่าง ๆทั้งทางด้านนโยบายและวิธีการปฏิบัติ ความรู้ทางเนื้อหาวิชาที่จำเป็นต้องศึกษาไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาตลอดจนขาดความรู้ทางด้านกฏหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
 2. ความล้มเหลวทางด้านส่วนบุคคล (Personality Faliures) ความล้มเหลวทางด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคลมีความสำคัญพอ ๆ กับความล้มเหลวทางด้านความรู้ ความล้มเหลวทางด้านบุคลิกภาพมีสาเหตุมาจากขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ทำให้ไม่มีความสามารถในการตัดสินใจ เพราะเกิดความกลัวว่าจะเกิดความผิดพลาด ผู้บริหารบางคนขาดความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่กระจายความรับผิดชอบให้กับผู้ร่วมงานและไม่สามารถวิเคาระห์และประเมินผู้ร่วมงานได้

ปัญญหาของผู้บริหาร

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลในองค์การไม่เพียงแต่จะเป็นผลต่อบุคคลข้างเคียงแล้ว และชุมชนด้วยปัญหาเหล่านี้ได้แก่
 1. ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างของบุคลในองค์การ (Typical Problem)
 2. ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานในองค์การ (The Problem of interelationship)
 3. ปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ทั้งด้านเอกสารและคำพูดของบุคคลในองค์การ (The Problem of conmmunication)
 4. ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (The Problem of Change)

ต้นเรื่องจาก : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

บุญรักษาครับพี่น้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน " บุญรักษา " กับสาธารณสุข

คำสำคัญ (Tags)#บริหาร

หมายเลขบันทึก: 63380, เขียน: 26 Nov 2006 @ 15:46 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 16, อ่าน: คลิก


ความเห็น (16)

ริน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

กำลังหา พอดีเลยครับ ..ขอบคุณมากมายนะครับ

黄秋桂
IP: xxx.47.208.187
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆคร่า กำลังต้องการพอดีเลย

บุญรักษาเช่นกันค่ะ

IP: xxx.12.97.115
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากมายค่ะ

อัยนา
IP: xxx.49.58.192
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ

ขออ้างอิงข้อมูลหน่อย^^

อัยนา
IP: xxx.49.58.192
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ

ขออ้างอิงข้อมูลหน่อย^^

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

บัส
IP: xxx.155.29.220
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ทฤษฎีที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาการขาดบุคลลากรอ่ะคับ

อยากรู้คับ

ขอบคุณมากมายนะคับ

เต้ย
IP: xxx.53.209.191
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ  อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี

 

จงจิต ปรัชญพฤทธิ์
IP: xxx.143.172.54
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ

เขียนเมื่อ 

ยังมีระบบการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรอันจำกัด  

และข้อแตกต่างขององค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงวิกฤติ

ให้สามารถดำรงอยู่ผ่านระยะที่วิกฤติขั้นสูงสุดไปได้ก็พอ

 

หยก
IP: xxx.52.157.87
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อ่านง่าย เข้าใจง่ายดี

IP: xxx.155.220.236
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆๆๆ

เด็ก สาสุข
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณในความกรุณาครับ

มนัส คงจันทร์
IP: xxx.173.153.55
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากมากครับ สำหรับความรู้ สะดวก ประหยัด รวดเร็ว ทันเวลาส่งงานพอดี

พีว
IP: xxx.26.168.191
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะ

ครูมาเฟีย
IP: xxx.90.120.116
เขียนเมื่อ 

ขออ้างอิง หรือ บรรณานุกรม ด้วยได้มั้ยครับ