ในสัปดาห์ที่ 4 ดิฉันไม่ได้เข้าชั้นเรียนเนื่องจาก ป่วยเป็นไข้หวัด  จนไม่สามารถมาเรียนได้ค่ะ