กฎหมายภายในของไทยที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Part III

กฎหมายที่มีการกำหนดความผิดและโทษสำหรบเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

                      พระราชบัญญัตินี้เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ซึ่งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยกำหนดความผิดอาญา และมาตรการลงโทษเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลและใช้อำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) โดยเหตุผลสำคัญในการตราพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ประสบปัญหาในการตรวจสอบ และนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

                    ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการและป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นกลางและอิสระ และมุ่งตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้ครอบคลุมทุกระดับและรอบด้าน โดยกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการแบ่งแยกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐทั่วไปออกจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยมีการชี้มูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญา และมีการจัดตั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สำหรับนักการเมืองโดยเฉพาะ

พระราชบัญญัติว่าด้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

                    การฟอกเงินได้กลายเป็นหนึ่งในอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก นานาประเทศจึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น อนุสัญญาเวียนนา รายงานของ FATF ( Financial Action Task Force ) แถลงการณ์ของบาเซิล ( Basel Committe ) และ Council of Europe Convention ซึ่งประทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

                      เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรม ได้นำเงินซึ่งได้มาจากการกระทำความผิดกฎหมายมากระทำการในรูปแบบต่างๆอันเป็นการฟอกเงิน เพื่อให้ทรัพย์สินนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดได้ต่อไปอีก ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม จึงมีการกำหนดมาตรการต่างๆให้สามารถดำเนินการป้องกั นและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                     สำหรับความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รับชั่น ได้ถูกกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตินี้ ตาม มาตรา ๓(๕) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

                      มาตรการลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้การกระทำความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญา ในส่วนของมาตรการการลงโทษเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น มีการกำหนดให้มีการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานให้ตกเป็นของแผ่นดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายระหว่างประเทศ กับกฎหมายไทย ในเรื่องการทุจริต ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#การฟอกเงิน#การทุจริต#คอร์รับชั่น#กฎหมายภายใน#ความผิดอาญา

หมายเลขบันทึก: 63365, เขียน: 26 Nov 2006 @ 15:01 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 13:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบใจมากจ๊ะ ที่มาเล่าสู่กับฟัง