การเข้าชั้นเรียนในสัปดาห์ที่ 3  นี้ อาจาย์ประไพ  ได้มารอ  พวกเราตั้งแต่ 8 โมง  แต่พวกเราได้มาเรียนกัน  ตอน 9 โมง  เพราะมาตามเอกสารที่อาจารย์แจกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขียนไว้ว่า เข้าเรียนตอน 9 โมง   อาจารย์ประไพ จึงได้ตกลงกันไหม ว่ามาเรียนพร้อมกันตอน 9 โมงตรง  อาจารย์ ประไพได้สอบถามถึงการเข้าร่วมการสัมมนาว่ามีใครได้เข้าร่วมฟังสัมมนาที่ไหนกันบ้าง และให้เล่าแรกเปลี่ยนกับเพื่อนฟังจากนั้นอาจารย์ได้แจกเอกสาร 2 ฉบับ  และแบ่งนักเรียน เป็น 2 กลุ่ม แบ่งกันสรุปเป็นMind Map เพื่อนำเสนอในสัปดาห์ถัดไป