เอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน Part V

เอกสารอ้างอิงในการทำรายงาน

เอกสารอ้างอิง

- OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, Dec. 18, 1997, 37 I.L.M. 1 (1998).

- United Nations Convention Against Corruption (2003)

- Anti-Bribery and Books & Records Provisions of The Foreign Corrupt Practices Act  Current through Pub. L. 105-366 (November 10, 1998

- How Bribery and Other Types of Corruption Threaten the Global Marketplace Published: October 23, 2002 in [email protected]      

- The Impact of Transparency on Foreign Direct Investment  Staff Working Paper ERAD-99-02 August, 1999 World Trade Organization Economic Research and Analysis Division

- Using money laundering control to fight corruption : an extraterritorial instrument / Heba Shams.London Institute of International Banking, Finance & Development Law in cooperation with International Financial Law Unit, Queen Mary, London, Centre for Commercial Law Studies, SMU Institute of International Banking and Finance, Asian Institute of International Financial Law, Hong Kong University and British Institute of International Comparative Law, 2000.p.

- Corruption, development, and underdevelopment / Robin Theobald. Basingstoke [England] ; Macmillan, 1990.

- Black's law dictionary. by Garner, Bryan A., 1958-, Black, Henry Campbell, 1860-1927. St. Paul, Minn. : Thomson/West, c2004.                

- Bribery development of the US Law ,  Major Bribery Case,www.referencebusiness.com©2006 Thomson Gale

- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ = The National Counter Corruption Commission relation to the scrutiny of State power exercise under the Constitution : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ.[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546.

- คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน : ปัญหา ข้อเท็จจริง คำอธิบาย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546 / สุรพล ไตรเวทย์.กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายระหว่างประเทศ กับกฎหมายไทย ในเรื่องการทุจริต ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#รายงาน#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#เอกสารอ้างอิง

หมายเลขบันทึก: 63372, เขียน: 26 Nov 2006 @ 15:16 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)