ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทราย อ.หนองสาหร่าย ต.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่10

ช่วงเช้าได้ช่วยกันทำปฏิทินฤดูกาล

ช่วงบ่ายได้ลงไปเก็บข้อมลูจากชาวบ้านหมู่4บ้านหนองขุย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)