บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย อ.บ้านหนองส่าหร่าย ต.พนมทวน จ.กาญจนบุรี