สรุปนิทรรศการโครงงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนของพี่นักศึกษาปีที่4

สรุปนิทรรศการโครงงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนของพี่นักศึกษาปีที่4

หน่วยฝึกประสบการณ์ วิชาชีพที่7

สำนักงาน  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

โครงการ การส่งเสริมส่งเสริมการออมชุมชนสงวนคำ   

 ที่มาของโครงการ 

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงความพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข และกรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาสทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่ประชาชนเป็นจำนวนมากต้องการคำปรึกษา และคำแนะนำในการบริหารการจัดการเงินที่ได้รับมา ให้ใช้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด สำนักงานเขตหนองแขม โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนละสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมเงินออมของประชาชน และเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนในการบริหารเงินออมครอบครัว จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในครอบครัว

2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยในการออมเงิน

3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

4.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรู้จักศูนย์บริหารเงินครอบครัวเขตหนองแขม

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ : ประชาชนในชุมชนสงวนคำ จำนวน 30 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีวินัยในการออมเงิน และจดบันทึกบัญชีรับรายจ่าย

มุมมองนักศึกษา

 ทำให้คนในชุมชนรู้จักการออม รู้จัดการบริหารจัดการเงินเพื่อมีกินมีใช้มีเก็บในวันข้างหน้าและสามารถนำการออมที่ได้เรียนรู้มาสอนลูกหลานและคนในครอบครัวได้

ซุ้มนิทรรศการ

 นิทรรศการมีการตกแต่งสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปงานนิทรรศการปี4ความเห็น (0)