ตอบแบบสอบถามเรื่องการบริหารบุคคลในแวดวงการศึกษา

ไอศูรย์
ไม่มีตัวอย่าง, เรื่องเล่า (Storytelling) จาก ประสบการณ์ของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ขาดแรงกระตุ้นจูงใจ ขาดความคิดริเริ่มในระดับพื้นที่

ทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 มาเป็นเวลาปีกว่า ๆ ได้ประสบการณ์และมุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับแวดวงทางการศึกษามากมาย ตั้งใจว่าจะนำมาถ่ายทอดผ่านทาง Blog แห่งนี้อย่างสม่ำเสมอ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ ภายใต้คำถามว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลกระทบต่อท่านที่อยากให้มีการทบทวน แก้ไข หรือเพิ่มเติมในเรื่องใดบ้าง

ทำให้ต้องนำ พ.ร.บ.ดังกล่าวมาพลิกทบทวนดูใหม่อีก 1 รอบ แล้วตอบแบบสอบถามไปดังนี้

มาตรา 23 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. ไว้ 10 ข้อ เมื่อวิเคราะห์ในเชิงการบริหารยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ (HR-Strategy) มีประเด็นที่เป็นการทำงานในลักษณะ ปัจจัยตาม (Lag Factor) 8 ข้อ และปัจจัยนำ (Lead Factor) เพียง 2 ข้อ คือ

(1) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล

(5) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณะรรม การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

การทำงานตามบทบาทหน้าที่ทั้ง 2 ข้อ (1) และ (5) ประเมินว่ายังไม่มีผลสำเร็จก้าวหน้าเท่าที่ควร โดยมีเหตุปัจจัยสรุปได้ดังนี้

1) การผลักดันบทบาทหน้าที่ตามข้อ (1) และ (5) ขาดความชัดเจนจากกลไกระดับสุงของกระทรวงศึกษาธิการ

2) ไม่มีตัวอย่าง, เรื่องเล่า (Storytelling) จากประสบการณ์ของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ขาดแรงกระตุ้นจูงใจ ขาดความคิดริเริ่มในระดับพื้นที่

3) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ (Team Learning) ในองค์กร อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ต่าง ๆ เป็นลักษณะต่างคนต่างทำ ตามแนวทางการบริหารของแต่ละเขตพื้นที่ ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกลไกระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมสร้างสังคมชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา

หมายเลขบันทึก: 63325, เขียน: 26 Nov 2006 @ 10:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ฝากถามท่านที่ปรึกษา สามสี่ข้อครับ

1 ครู อาจาย์ (อาจรวมทั้งผู้บริหารฯ)เป็นทรัพยากรบุคคลที่กระจายอยู่ในท้องถิ่น เหตุใดระบบบริหารได้ทำให้ ทรัพยากรฯโดดจากเรือใหญ่ คือท้องถิ่น ลงเรือเล็กเฉพาะกลุ่มเขา ไม่สนใจท้องถิ่น บ้านเมืองเหมือนเมื่อก่อน

2 เมื่อมีการแบ่งพื้นที่เป็นเขตการศึกษา ขอเรียนถามว่า ในแต่ละพื้นที่อำเภอ ตำบลเกิดช่องว่าง หรือสุญญากาศขึ้นหรือไม่ ถ้ามีจะอุดช่องว่างนั้นอย่างไร

3 ปฏิรูปการศึกษามาหลายปีแล้ว ประเมินได้แล้วหรือยังว่า นักเรียน หรือประเทศชาติได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง คือประเทศชาติขาดทุน หรือกำไร benefit ไปตกอยู่ที่ใคร

4 เคยมีใครเปรียบเทียบระบบการศึกษาของไทยกับเวียตนามดูไหมครับ