ในปัจจุบันทุกคนจะได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงทุกวัน  ส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึงพาตนเองได้  หลักการนี้ใช้ได้กับการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ ที่เน้น learning by  doing  ในการฝึกทักษะทางการพยาบาล เช่น  การทำคลอด การดูแลมารดาทารกให้ปลอดภัย  บ่อยครั้งที่ครูลืมกระตุ้นศักยภาพของนักศึกษา บรรยายและสาธิตด้วยตนเองหวังว่านักศึกษาจะได้รายละเอียดอย่างครบถ้วน แต่พบว่านักศึกษากลับง่วงนอนและจำอะไรไม่ค่อยได้  แต่เมื่อเราปรับบทบาทให้นักศึกษาเป็นผู้สอนบ้าง  โดยผลัดกันสอนผู้อื่น  ครูเพียงแต่เป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติม สิ่งที่เราพบมักชื่นชมในความสามารถของนักศึกษา ที่ทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนสนุกขึ้น  ไม่ง่วงนอน เข้าใจทักษะการปฏิบัติมากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น  บทบาทครูลดความเหนื่อยในการบรรยาย สาธิต น้อยลงแต่เพิ่มบทบาทการสังเกต  การประเมินและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาแทน