การเรีนการสอน

น้ำอิง
critical thinking

Story  telling
      ชวนชม  พืชพันธ์ไพศาล
การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 การสอนในวิชาการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ  สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 เป็นการเรียนการสอนแบบทดลองปฏิบัติจริง  โดยให้นักศึกษานำปัญหาหรือความเครียดที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่มา  counseling   กัน   โดยปัญหานั้นต้องเป็นปัญหาจริงไม่ใช่เรื่องที่แต่ขึ้น     มาเอง   โดยให้นักศึกษาเลือกเป็น  Co และ  Cl  ตามความสมัครใจ  ซึ่งการทำ counseling นี้นักศึกษาทุกคนจะต้องผลัดกันเป็น Co และ Cl   คนละ  1-2  ครั้ง ตามความเหมาะสมของเวลา    แล้วให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer ) หลังจากที่ทำ counseling เสร็จ ให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Co และ Cl   โดยให้นักศึกษาที่เป็น Co  และ Cl  บอกความรู้สึกของตนเองขณะทำ counseling  ว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง  ติดขัดตรงไหน    หลังจากนั้น  Ob ช่วยกันบอกข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงทั้งของ Co และ Cl  พร้อมให้คำชี้แนะอย่างสร้างสรรค์   ทุกอย่างที่คุยกันในกลุ่มจะรับรู้กันเฉพาะในกลุ่มเท่านั้น จะไม่มีการนำเอากลับไปวิเคราะห์กันเองต่อภายนอกห้องเรียน  หลังจากนั้นอาจารย์ประจำกลุ่มก็จะให้คำชี้แนะประเด็นต่าง ๆ ที่ Co  และ Cl  ควรปรับเปลี่ยนในการให้คำปรึกษาครั้งต่อไป   เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนทุกครั้งจะมอบหมายให้นักศึกษา แต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก  case  counseling  แต่ละ case  ว่านักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้าง  
สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างไร 
 สิ่งที่ได้รับจากการสอนโดยส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ตนเอง   รู้จักตัวเองมากขึ้น    เช่น  รู้ว่าต้องปรับเปลี่ยน 
        ความคิด    ความรู้สึก    และพฤติกรรมของตนเองในเรื่องใดบ้าง  
2.    นักศึกษาเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น   ปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเองที่มีอคติ    
        เช่น   การไม่ตัดสินผู้อื่นจากภาพลักษณ์ภายนอก  หรือจากการพบเห็นกันในครั้งแรก
        ลดความมีทิฐิ   ลดความขัดแย้ง 
3.     นักศึกษาสามารถบอกแนวทางการพัฒนาตนเองไปในทางที่ดี โดยมีการนำเอากรณี
        ตัวอย่างของเพื่อนมาใช้ประโยชน์กับตนเอง มาเป็นแนวคิดแก้ไขปัญหาของตนเอง
4.     ผู้สอนได้เห็นพัฒนาการของนักศึกษาในกลุ่มไปในทางที่ดีขึ้น 
5.     นักศึกษาเปรียบเทียบความรู้สึกก่อนเรียน -  หลังเรียน   รู้สึกดีที่ได้เรียนแบบนี้
6.     นักศึกษารู้จักวิเคราะห์ปัญหา  และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในทางที่เหมาะสมได้
7.     นักศึกษารู้จักมองชีวิตตามความเป็นจริง
8.     นักศึกษาบอกว่าเรียนวิชานี้แล้วได้ประโยชน์มาก ๆ ทั้งต่อตนเอง และครอบครัว 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน eldery nurse

คำสำคัญ (Tags)#nurse#คนสวย#eldery

หมายเลขบันทึก: 63314, เขียน: 26 Nov 2006 @ 09:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ดีจังเลยค่ะ ถ้าสามารถทำให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ได้จริง ๆ
เป็นวิธีการที่ดีมาก