ปัจจุบันมนุษย์มีความเครียดสูง ความเครียดเป็นตัวบั่นทอนสุขภาพ

ดังนั้นทุกคนมีหน้าที่ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภยันตรายรอบด้าน

การดูแลตนเองเบื้องต้น คือ การรับประทานอาหารให้ครบหมู่ด้วยปริมาณที่พอเหมาะ  ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป อาหารต้องสด สะอาด ปลอดเชื้อทุกชนิด  ดื่มน้ำสะอาด  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ต่อเนื่อง  พอเหมาะ