การสอนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร
โดย...จริยาพร   วรรณโชติ

หัวใจสำคัญของการสอนให้นักศึกษาเกิดทัศนคติและการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรอยู่ที่การทำให้ดูเป็น ตัวอย่าง หรือ การเป็นต้นแบบที่ดี
ข้าพเจ้าสอนนักศึกษาในภาคปฏิบัติตึกเด็ก นักศึกษาจะต้องใช้ความนุ่มนวลในการดูแลเด็กเป็นอย่างมากเช่น ตึกทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย  นอกจากเด็กแล้วยังต้องคำนึงถึงญาตินั่นคือมารดาของเด็ก โดยถือเป็นความจำเป็นยิ่ง  ในเบื้องต้นพยายามให้นักศึกษารู้ถึงความสำคัญดังกล่าวก่อน และปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นตัวอย่าง การกระทำของครูจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ครูพูด คือสอนนักศึกษาอย่างไรครูต้องทำให้ได้แบบนั้น เช่น ครูบอกนักศึกษาให้จับ-วางเด็กด้วยความนุ่มนวลครูต้องทำตามนั้น ครูบอกให้นักศึกษาปิดตู้อบเด็กด้วยความเบามือเนื่องจากจะทำให้เกิดเสียงดังภายในตู้ ครูจะต้องทำให้เป็นตัวอย่าง   เมื่อมารดาของเด็กมาเยี่ยมครูต้องพูดคุยและช่วยเหลือญาติตามหน้าที่พยาบาลด้วยความเต็มใจ    และหากนักศึกษามีพฤติกรรมอื่นที่ไม่ดีต่อผู้ป่วยหรือญาติ  ครูมีหน้าที่ต้องตักเตือน เช่น นักศึกษาพูดกับญาติไม่ดี  นำเรื่องส่วนตัวของญาติที่ได้จากการซักประวัติมาพูดล้อเล่น ครูจะต้องเตือนนักศึกษา แม้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่ความผิดรุนแรงเป็นการผิดจรรยาบรรณของพยาบาลจะต้องมีการตักเตือนโดยไม่ใช่ตักเตือนให้นักศึกษาอับอายต่อหน้าผู้ป่วยหรือเพื่อนนักศึกษา   และฝึกให้นักศึกษาเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ ว่าเป็นความทุกข์ของผู้ป่วย หากเป็นตัวนักศึกษาในสถานการณ์นั้นจะรู้สึกอย่างไร