1. การล้างมือสำคัญที่สุด

2. ก่อน feed อาหาร ต้องจัดท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 45 องศา

บุศริน วพ.พระปกเกล้า