การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

eeyore
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

                 จากประสบการณ์การกลับฝึกนิเทศ ณ หน่วยงานต้นสังกัด ในขณะที่กำลังอบรมหลักสูตรการสอนการพยาบาลในคลินิก ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ได้ขึ้นนิเทศ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรม 2 (ระบบทางเดินปัสสาวะ) เป็นการนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิชา การปฏิบัติการบริหารการพยาบาล ในวันหนึ่ง มีผู้ป่วยรายหนึ่งที่เป็นมะเร็งที่ปากมดลูก และได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี จนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับในระบบทางเดินปัสสาวะทำให้จะต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระเพาะปัสสาวะเป็นกระเพาะปัสสาวะเทียมและเปลี่ยนทิศทางการเดินของปัสสาวะ ซึ่งการผ่าตัดที่ผู้ป่วยรายนี้ได้รับเป็นการผ่าตัดที่พบไม่บ่อยนัก จึงทำให้นักศึกษาสงสัยในชื่อของการผ่าตัดเพราะไม่เคยได้ยินและเห็น นักศึกษาก็เข้ามาถามอาจารย์นิเทศ ซึ่งอาจารย์นิเทศก็ยอมรับว่าเป็นการผ่าตัดที่ไม่เคยได้พบเห็นเช่นเดียวกัน จึงได้ให้นักศึกษาที่ต้องการทราบและเข้าใจในการผ่าตัดชนิดนี้ กลับไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เท่าที่จะสามารถศึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือ ตำราทั้งภาษาไทยและหนังสือที่เป็น Text นอกจากนี้จะศึกษาได้จาก Internet แล้วนำกลับมาอภิปรายร่วมกันในวันต่อไป และตัวผู้นิเทศเองจึงเลือกเป็นการสอนแบบ Incidence case และผลจากการที่ได้ส่งเสริมให้นักศึกษากลับไปเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนนั้นทำให้เกิดการเรียนการสอนที่เป็นไปในลักษณะการอภิปรายร่วมกัน จะเห็นได้จากในสิ่งที่นักศึกษาค้นคว้ามา เป็นความรู้ที่ได้มาจากการค้นคว้าจากหลายแหล่งด้วยกัน ทำให้ข้อมูลหรือความรู้ที่ได้มานั้นค่อนข้างครบถ้วนและครอบคลุม และนักศึกษาในกลุ่มก็สามารถร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองค้นคว้ามา นำมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างอาจารย์และเพื่อนๆในกลุ่ม ซึ่งในสิ่งที่นักศึกษาหามาได้นั้นในบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ได้นอกเหนือจากตำรา อย่างเช่นการวิจัยต่างๆ และนักศึกษาได้บอกอีกด้วยว่าจากที่ไม่เคยได้แปลจาก text book มาก่อนหรือว่าน้อยแต่ในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้และค้นคว้าด้วยการแปล เพราะว่าการผ่าตัดชนิดนี้จะหาพบได้น้อยในหนังสือของไทยและได้ค้นคว้าจาก internetอีกด้วย

                ซึ่งจากการสอนในครั้งนั้นทำให้ผู้สอนหรือผู้นิเทศได้รู้และเห็นเป็นจริงว่าการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งสิ่งหรือความรู้ต่างๆที่นักศึกษาได้เรียนรู้หรือค้นคว้าหามานั้นได้นอกเหนือจากบทเรียนหรือตัวเนื้อหาจริงๆ รวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้นั้นทำให้นักศึกษาได้มีการฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองก่อน แล้วเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมกัน แลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้สอนและเพื่อนในกลุ่ม เป็นการพัฒนาทักษะในด้านความคิด การรู้จักวิเคราะห์ การเลือกใช้แหล่งค้นคว้าเพื่อจะได้มาซึ่งข้อมูลหรือความรูที่เราต้องการหา ผู้สอนจึงคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องสอดแทรกเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา ทุกหน่วยงานการศึกษาเพื่อช่วยให้ผลิตผลของการศึกษานั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน teachercoffee

คำสำคัญ (Tags)#ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หมายเลขบันทึก: 63295, เขียน: 26 Nov 2006 @ 09:35 (), แก้ไข: 11 Apr 2012 @ 19:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

น่าชื่นชมจริงๆ ขอให้น้องเรียนรู้และมีความสุขกับการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และพยายามเรียนรู้ พัฒนากลวิธีในการสอนไปเรื่อยๆ นะครับ..เป็นกำลังใจ