สนใจการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ