การบริหารไม่ใช่เรื่องง่าย จากประสบการณ์การบริหารปัญหาหลายอย่างไม่สามารถแก้ได้ตามตำรา ต้องใช้ทักษะหลายอย่างเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างแรกคือความรู้ โดยเฉพาะเรื่อง กฏระเบียบและวิธีการบริหาร