บันทึกการพยาบาลหลายแบบ

     APIE น่าจะwork ที่สุด