ใกล้สิ้นปีแล้วเราลองมารู้จัก หรือทบทวนความรู้ เกี่ยวกับ"ศักราช" อีกสักครั้ง..........

1)  พุทธศักราช       เริ่มนับหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน เป็นปี . . ที่ 1  ปีใหม่นับวันที่   1 มกราคมของทุกปี

2) คริสต์ศักราช      เริ่มนับวันสมภพของพระเยซูคริสต์   เป็น . . ที่ 1  ปีใหม่นับวันที่   1 มกราคมของทุกปี

3) มหาศักราช     เริ่มจากกษัตริย์พระองค์หนึ่งของอินเดียทรง มีชัย   โดยเริ่มนับเมื่อขึ้นเดือนเมษายนของทุกปี ( . . มากกว่า มหาศักราช 621 ปี )

4) จุลศักราช    เริ่มจากกษัตริย์พม่าองค์หนึ่งได้บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ในตำราโหราศาสตร์   วันปีใหม่เริ่มขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5

5) รัตนโกสินทร์ศก    รัชกาลที่ 5 ทรงบัญญัติขึ้น   โดยนับการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ใช้วันที่ 1 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่  

ที่มาข้อมูล   -  หนังสือความรู้ทั่วไป