การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่มา : http://www.thailocaladmin.go.th/work/km/firstpage/firstpage.htm

 มีการบริหารจัดการให้ครบวงจรโดยแบ่งการจัดการความรู้หลายระดับ คือ

ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับฐานราก

ความรู้ระดับนโยบาย

ความรู้ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความรู้ระดับชุมชน

ความรู้ใหม่