ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)  เป็นข้อความที่สรุปมาจากการปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนการสอน  ของครูอ้อยเป็นเอกสารที่รวบรวมความคิดและข้อค้นพบจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ  ทั้งจากการสอนในชั้นเรียน  และการเป็นวิทยากรในการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  เป็นเวลาหลายปีครูอ้อยคิดว่า..ยังไม่ล้าสมัย  และเป็นสิ่งที่น่าสนใจตลอดกาล  สำหรับครูผ้สอนภาษาอังกฤษ  และผู้ทีสนใจ

ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง ( Pronunciation)

1.  การสอนออกเสียง  ควรบูรณาการกับการสอนภาษา  ทุกทักษะ  เพราะการออกเสียงเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของนักเรียน

2.  ครูที่เชี่ยวชาญในการออกเสียง  ทำให้ชั้นเรียนมีชีวิตชีวาได้  ด้วยการใช้เสียงแสดงอารมณ์  ความรู้สึก  และปฏิกิริยาโต้ตอบในสภาพการณ์ต่างๆ  ทำให้นักเรียนเข้าใจ  การนำภาษาไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป  และ...ไม่เบื่อหน่ายที่จะ..ฝึกฝน  ซ้ำๆ  เพราะครูสามารถสร้างความหลากหลายได้

3.  การเรียนรู้และการฝึกฝน  Pronunciation  ช่วยทั้งการฟังและการพูด  ควบคู่กันไป  และยังช่วยเสริมการอ่าน การเขียนด้วย  ทุกทักษะเสริมกัน...ถ้าอย่างหนึ่งดี  ก็จะช่วยให้มีการพัฒนาอย่างอื่นได้เร็วยิ่งขึ้น

4.  Pronunciation  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียง  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ  ในการใช้ภาษาสื่อสาร  (Pronunciation is the soul of conversation) นักเรียนต้องเข้าใจการทำงานของอวัยวะต่างๆที่ใช้ในการผลิตเสียง  เข้าใจลักษณะเฉพาะ  และกฏเกณฑ์ของภาษา  รวมทั้งวิธีการปรับเปลี่ยน  พลิกแพลง  การออกเสียงตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์

เสียง.....เป็นสิ่งที่..ไม่มีรูปร่าง  การสอนเสียงภาษาต่างประเทศ  ที่นักเรียนไม่ได้ใช้เป็นประจำ  เป็นเรื่องยาก  การสอนให้กระจ่างชัดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น  และควรใช้สื่อหลายประเภท  เช่น  ของจริง  รูปภาพ  แผนภาพ  แผนภูมิ  สัญลักษณ์  เครื่องหมายต่างๆ  เทป  วีดิโอ  มัลติมิเดีย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กิจกรรมการเรียนการสอนก็ควร...ใช้หลายรูปแบบ  เช่น  การสาธิต  การใช้แบบฝึก  การเล่นเกมส์  การร้องเพลง  การท่องโคลง Jazz chant , Tongue Twister  การจัดการแสดง  การจัดการแข่งขันต่างๆ  และการให้โอกาสพูดคุยกับชาวต่างประเทศ  เป็นต้น 

5.  การเรียนการสอน Pronunciation ต้อง...ค่อยเป็น...ค่อยไป  พัฒนาให้ครบทุกจุด  และแทรกสอน  ซ้ำ  ย้ำ  ทวน ตามความเหมาะสม  โดยปรับเปลี่ยนสื่อ  และกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนทำซ้ำ  โดยไม่...เบื่อ

6.  การสอน  Pronunciation  ต้องบูรณาการไปกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ทุกทักษะ  ตั้งแต่ชั้นเล็กๆ  โดยให้ฟังจากสื่อ  ที่เป็นเสียงของเจ้าของภาษา  แล้วพูดตามก่อน  เมื่อโตขึ้นอีกนิด..จึงค่อยๆให้หลักการ  และฝึกฝนทีละน้อย  โดยให้เนื้อหา  และแบบฝึกสัมพันธ์  กับเรื่องที่กำลังเรียน

7.  การสอนภาษาในการทักทาย  ควรบูรณาการไปกับการทักทายครู  เมื่อเข้าห้องสอน  การสอนทักทายในแบบต่างๆ  โดยเขียนเป็นบทสนทนาสั้นๆ  สำหรับใช้กับคู่สนทนาต่างสถานภาพกัน  แล้วให้นักเรียนฝึกพูดจนคล่องปาก  จากนั้นให้ใช้ทักทายกับครู  เมื่อเข้าชั้นเรียนในแต่ละครั้ง  ครูต้องสมมติตนเอง  เป็นบุคคลต่างๆ  แล้วเริ่มทักทายก่อน  เข่น  ถ้าครูทักทายอย่างสุภาพ  ถ้าครูใช้ภาษาอย่างเพื่อน  ก็พูดตอบอย่างเป็นกันเอง  เมื่อเห็นว่าพูดได้คล่องเป็นธรรมชาติดีแล้ว  ควรสลับกันพูดบ้าง  เช่น  ให้โอกาสนักเรียนเป็นฝ่ายทักก่อนบ้าง  ไม่ใช่ให้ครูพูดตามลำดับตลอดปี  และเมื่อเห็นว่านักเรียนพร้อมแล้ว  ครูควรปล่อยถ้อยคำที่พูด.....ให้มีความหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการทักทายที่ใช้ในชีวิตจริง

********

ข้อสังเกต..บางประการในการสอนออกเสียง  ยังมีต่อ  วันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้