มาตรฐาน HA

HA คืออะไรเหรอ

มาตรฐาน HA และเกณฑ์พิจารณา: บูรณาการภาพรวมระดับโรงพยาบาลนี้ แบ่งเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ, หมวดที่ 2 ทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร, หมวดที่ 3 กระบวนการคุณภาพ, หมวดที่ 4 การรักษามาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ, หมวดที่ 5 สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร, หมวดที่ 6 การดูแลรักษาผู้ป่วย ตารางข้างท้ายได้แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานในแต่ละบทได้มาจากส่วนใดของมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปีกาญจนาภิเษก และทีมประเภทใดควรจะมีบทบาทหลักในการประเมินและพัฒนาตามมาตรฐานแต่ละบท ทั้งนี้พึงตระหนักว่าตารางนี้เป็นเพียงแนวทางสำหรับเริ่มต้นเท่านั้น หัวใจสำคัญของการพัฒนาตามข้อกำหนดในมาตรฐานคือการวิเคราะห์หาจุดอ่อนในระบบที่เป็นอยู่ และดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิธีการง่ายๆ ในการใช้มาตรฐานนี้ ได้แก่ 1. วิเคราะห์หาจุดอ่อนในระบบที่เป็นอยู่ คือการที่ทีมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่ละบทมาร่วมพิจารณามาตรฐานและเกณฑ์พิจารณา ว่าประเด็นใดคือสิ่งที่โรงพยาบาลทำได้ดีแล้ว ประเด็นใดยังเป็นจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น แยกแยะออกเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงซึ่งสามารถทำได้ง่าย และประเด็นที่ต้องปรับปรุงซึ่งมีความซับซ้อนหรือยากลำบาก กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อปรับปรุงและทีมงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการทำความเข้าใจกับความมุ่งหมายหรือประโยชน์ของข้อกำหนดในมาตรฐานด้วย มีข้อเตือนใจว่าไม่ควรจะทำไปโดยปราศจากความเข้าใจในความมุ่งหมายหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 2. ดำเนินการปรับปรุงหรือจัดวางระบบใหม่ โดยเลือกจากประเด็นที่สามารถทำได้ง่ายมาดำเนินการก่อน 3. ทบทวนมาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาเป็นระยะ เพื่อดูความก้าวหน้าในการปรับปรุง และหาโอกาสที่จะทำให้ดีขึ้น เป็นระบบมากขึ้น เชื่อมโยงประสานกันได้ดีขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น ใช้นวตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนขึ้น การทบทวนในช่วงแรกอาจจะถี่ทุก 2-3 เดือน เมื่อเกิดความเข้าใจและมีแผนการปรับปรุงที่ชัดเจนแล้วก็จะเป็นการทบทวนตามแผนต่อไป 4. จัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างสั้นๆ และง่ายต่อการนำไปใช้เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะธำรงระบบงานที่ปรับปรุงหรือจัดวางขึ้นใหม่นั้นได้ตลอดไป การใช้ถ้อยคำบางคำในเอกสารนี้อาจจะแตกต่างไปจากถ้อยคำในมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปีกาญานาภิเษก เพื่อลดความสับสนและเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น โดยความหมายมิได้เปลี่ยนไป เช่น ใช้คำว่า ความมุ่งหมายหรือเจตจำนง (purpose statement) แทนคำว่า พันธกิจ ในระดับหน่วยงาน (GEN.1.1), ใช้คำว่า เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ แทน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (GEN.1.2), ใช้คำว่า การบริหารการพยาบาล แทนคำว่า องค์กรพยาบาล เกณฑ์พิจารณาที่อยู่ในเอกสารนี้เป็นเพียงแนวทางเพื่อให้เห็นรูปธรรมของการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น โรงพยาบาลควรจะเลือกและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยยึดหลักสำคัญคือ (1) ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ของโรงพยาบาล รวมทั้งได้รับการพิทักษ์สิทธิและศักดิ์ศรี (2) การที่สมาชิกของทีมทำงานด้วยใจ ร่วมใจกันทำ ทำด้วยใจที่มุ่งมั่น ทำด้วยความเข้าใจ (3) การมุ่งออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันปัญหา เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามนโยบายหรือจุดยืนของโรงพยาบาลในแต่ละเรื่อง หากปราศจากหลัก 3 ประการนี้แล้ว การนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติจะเป็นการปฏิบัติอย่างแกนๆ ไม่มีชีวิตชีวา และไม่เกิดประโยชน์ ที่มาของเนื่อหา จาก http://www.ha.or.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาตรฐาน HA

คำสำคัญ (Tags)#km#ha#มาตรฐาน

หมายเลขบันทึก: 63260, เขียน: 26 Nov 2006 @ 00:55 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

jh
IP: xxx.121.7.69
เขียนเมื่อ 

jj