1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://home.kku.ac.th/km/
2. ส.ค.ส
www.kmi.or.th
3. คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
http://www.si.mahidol.ac.th/km/
4. ก.พ.ร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
http://www.opdc.go.th/thai/KM.php
5. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
http://www.opdc.go.th/thai/KM
6. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://medinfo.psu.ac.th/KM/km.html
7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Nida
http://km.nida.ac.th/center/
8. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
http://km.nida.ac.th/center/
9. กรมส่งเสริมการเกษตร
http://effiu.doae.go.th/doae%20KM/
10. กรมการปกครอง
http://www.dopa.go.th/web_pages/m03060000/km/dopa_km.htm