รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชื่อเรื่อง     รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

               ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ผู้วิจัย       นายเชาวลิต  สีแนน

หน่วยงาน  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ปีที่พิมพ์    2560

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้วงจรปฏิบัติการของเคมมิสและแม็คแทกการ์ท(Kemmis & McTaggart, 1988) ผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติการวิจัย  ได้แก่  ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 คน  ครู  จำนวน 50 คน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 15 คน  โดยศึกษาที่โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  ระยะเวลาระหว่างปีการศึกษา 2558-2559  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร  แนวคิด  การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่ม  และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม

          ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ตาม 6 ยุทธศาสตร์หลัก คือ  1) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  2) พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  3) พัฒนาสถานที่และแหล่งเรียนรู้  4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  5) เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  6) พัฒนาและทักษะชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีรูปแบบการพัฒนา คือ การพัฒนาบุคลากรในด้านความชำนาญในทักษะด้านสารสนเทศ  การสร้างขวัญและกำลังใจ  การพัฒนาโครงสร้างการทำงานที่เหมาะสม  การพัฒนาระบบงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน  การพัฒนาและการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้  การนิเทศและส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม  การมีส่วนร่วมในด้านเครือข่ายชุมชนและทรัพยากร  การเสริมสร้างศักยภาพในด้านการสอนของครู  และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 4 ด้าน คือ  ด้านคุณภาพครู  ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ  ด้านคุณภาพนักเรียน  และด้านคุณภาพการเรียนการสอน

          ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทำให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถของครู  ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการในการปฏิบัติหน้าที่ดีขึ้น  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  มีการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  และนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างหลาก หลายเพิ่มมากขึ้นตามศักยภาพของตนและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  และเกิดความรักและมีความผูกพันโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

 

20170805205319.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยฐานะครูท้องถิ่นความเห็น (0)