กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อเรื่อง     กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

              โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม

ผู้วิจัย       นายเชาวลิต  สีแนน 

หน่วยงาน  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ปีที่พิมพ์    2559

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1)  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม  2)  เพื่อประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม  ในด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดการศึกษาในระบบ  การจัดการศึกษานอกระบบ  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาในระบบ  การจัดการศึกษานอกระบบ  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม  4)  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้  คือ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  จำนวน 15 คน  ครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน  จำนวน 54 คน  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  จำนวน  767  คน  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  จำนวน  767  คน  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนที่เป็นผู้เรียนในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  50  คน  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้เรียนในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  50  คน  การวิจัยมีระยะเวลาในการวิจัย  3  ระยะ  คือ  ระยะที่ 1  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  คือ  แบบสอบถามสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  ในด้านหลักการกระจายอำนาจ  ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ด้านหลักการบริหารตนเอง  และด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล  ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมากทุกด้าน  ระยะที่ 2  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  เป็นแบบประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านการจัดการศึกษาในระบบ  ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ  และด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ผลการวิจัยพบว่า  ผลการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก  และระยะที่ 3  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ  แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการจัดการศึกษาในระบบ  ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ  และด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม  โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจมาก

20170805204930.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยฐานะครูท้องถิ่นความเห็น (0)