การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดีย

เมื่อวันที่ 15และ 23 กรกฎาคม 2560 ได้จัดการอบรมการสร้างสื่อมัลติมิเดีย ให้กับคณะครู  โดยใช้โปรแกรม adobe captivate 5.5  คณะครูให้ความสนใจ และตั้งใจอบรมมากมาก  วิทยากรก็มีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาหารเพื่อสุขภาพความเห็น (0)