หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2017

                    วันนี้พวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 57/41 ครั้งนี้ครั้งแรกที่ลงไปคือ เราลงไปส่งใบมอบตัวให้กับศูนย์และนั่งคุยกับป้าและพี่เลี้ยงในศูนย์ เกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในวันถัดไป วันแรกก็ไม่มีไรมากก็แค่ไปนั่งฝังพี่เลี้ยงและป้าที่ศูนย์ฝึกอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการฝึกก่อนลงมือทำจริง และได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางทฤษฎีและการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการนำมาปฏิบัติ ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการและวิธีการนำความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนมาใช้ในการทำงานฝึกการนำความรู้ในภาคทฤษฎีมาใช้ในภาคปฏิบัติ สมารถนำความรู้มาใช้เพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงงาน มีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานในสถานที่ฝึก เข้าใจชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งวัฒนธรรมของที่นี่คือ  การสานตระกร้า และการเย็บผ้าสไบ คือวัฒนธรรมหลักของที่นี่และการทำการเกษตรแบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวง มีทั้งการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่  เลี้ยงหมู  และการปลูกผักสวนครัว การทำงานของที่นี่มีความสัมพันธ์แบบการเป็นกันเองมากแบบพี่แบบน้องมีอะไรก็ปรึกษากันได้ เขาพร้อมให้ความรู้แก่พวกเรา และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ตรง การทำงานเป็นทีม และการสามัคคีของหมู่คณะ

รูปนี้คือ ขอถ่ายรูปกับป้าทิพย์และพี่เลี้ยงที่ศูนย์ผึกเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว

รูปนี้คือ เรากำลังนั่งฟังการให้ความรู้จากป้ากับพี่เลี้ยงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

รูปภาพ ป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว

รูป ช่วยป้าที่ศูนย์ฝึกเตรียมอาหารกลางวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)