ปฐมนิเทศน์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุชน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560

การปฐมนิเทศน์ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ ได้จัดขึ้นในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีวิทยากร คือ อาจารย์ประสงค์  ลีลา จากศูนย์พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรีมาบรรยายให้ความรู้ และพูดถึงการอยู่รวมกับผู้คนในพื้นที่ และมีการให้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อทบทวนความรู้ที่เคยเรียนมา เช่น การทำแผนที่เดินดิน  การทำ SWOT  การเตรียมความพร้อมหรือเตรียมตัวที่จะลงไปฝึกงาน และ วิธีจัดเวทีประชาคม ซึ้งทั้งหมดเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะใช้ในการพัฒนาชุมชน 

รูปภาพ ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)