นิสัยความสำเร็จ...สำคัญกว่าทำก่อน

นิสัยความสำเร็จ...สำคัญกว่าทำก่อน

โดย....ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

                        นิสัยทำให้เกิดความก้าวหน้า.........

                            นิสัยทำให้เกิดความสุข................

                        นิสัยทำให้เกิดความสำเร็จ.................

           คนเรามีเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมง แต่ทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ตรงกันข้าม กับคนเป็นจำนวนมากที่เป็นคนธรรมดาสามัญและไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ถามว่าทำไม????

          คำตอบก็คือ คนที่ประสบความสำเร็จมักเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตและเขาจะเลือกทำสิ่งที่มีความสำคัญก่อนสิ่งที่ไม่มีความสำคัญ

            ดังนั้น บุคคลที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องมีการตั้งเป้าหมายและก็มีการวางแผน อีกทั้งต้องมีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง โดยมีการแบ่งเป็นกิจกรรม A B C

            A คือ กิจกรรมที่มีความสำคัญหรือมีคุณค่าสูงสุด

            B คือ กิจกรรมที่มีความสำคัญหรือคุณค่ารองลงมา

            C คือ กิจกรรมที่มีความสำคัญหรือคุณค่าต่ำสุด

            หลังจากจัดลำดับแล้ว เราก็จะทราบว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรม ABC และถ้ากิจกรรมที่มีความสำคัญหรือมีคุณค่าสูงสุด มีจำนวนมากเราก็อาจจะแบ่งเป็น A-1 A-2 A-3 ได้อีก แล้วเราควรเลือกทำกิจกรรม  A-1 ก่อนเป็นอันดับแรก ต่อจากนั้นจึงเลือกทำ A-2 แล้ว A-3 ต่อไป

          จงเรียนรู้กฎ 20/80 หรือ 80/20 เพราะกฎดังกล่าวจะทำให้เราทราบว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญหรือมีคุณค่าสูงสุดหรือกิจกรรม A

            สำหรับการตั้งเป้าหมายเราควรคำนึงถึงสิ่งดังนี้ต่อไปนี้

 

1.เราต้องรู้ว่าเป้าหมายอะไรที่มีความสำคัญกับชีวิตของเรา

2.เราต้องรู้ว่าเป้าหมายที่เราวางนั้น ตรงกับสิ่งที่เรารักหรือชอบหรือมีความต้องการจริงๆ

3.เราต้องเขียนเป้าหมายที่เราต้องการลงบนกระดาษ

4.เราต้องเขียนวิธีการหรือกระบวนการที่จะพาเราเดินทางเข้าสู่เป้าหมาย

5.ระหว่างการดำเนินการไปตามแผนการที่ได้วางแผนเอาไว้ เราควรตรวจสอบเป็นระยะเพื่อจะได้นำสิ่งที่เราวางแผนมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

            ท่านผู้อ่านครับ ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ท่านจะตั้งเป้าหมายแล้วเลือกทำกิจกรรมที่มีความสำคัญก่อน เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จดังที่ท่านได้หวังไว้ จงลงมือทำ จงลงมือทำและจงลงมือทำ อย่าได้ผลัดวันประกันพรุ่ง แล้วท่านจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)