บันทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่1 วันที่1สิงหาคม 2560

       วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูดทางศูนย์ได้มีการต้อนรับทางคณะศึกษาเป็นอย่างดีโดยมีการแนะนำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 คุณลุงสุวรรณ ศรีนาคและคุณป้านฤมลซึ่งเป็นประธานฝนหลวงของพ่อหลวงที่จังหวัดนนบุรีท่านได้มาให้การแลกเปลี่ยนความรู้ ในเรื่องของความคิดและแนะนำเกี่ยวกับศูนย์ว่าอยู่ที่บ้านบ่อมะกรูดจะได้รับความรู้มากมายและเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านและตอนท้ายคุณลุง ธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ พูดคุยเกี่ยวกับการทำงานในแต่ละวันของนักศึกษาและได้ให้ตั้งคำถามของแต่ละคนในสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับชุมชนบ่อมะกรูด

(ปฐมนิเทศช่วงเช้า)
   
     หลังจากปฐมนิเทศจบแล้วทางคุณป้านฤมลและคุณลุงธัมสัญญ์ได้พาไปเลี้ยงอาหาารเพื่อเป็นการต้อนรับในการมาฝึกงานครั้งนี้


(ช่วงบ่าย)

    มีการปรึกษากับคุณป้าบัวเกี่ยวกับเรื่องบริบทชุมชนของบ้านบ่อมะกรูดว่ามีความเป็นมาอย่างไรและได้มีการวางแผนงานกันในกลุ่มว่าจะเริ่มทำงานส่วนไหนก่อนได้ช่วยกันคิดกันทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)