ดิฉันมีปัญหาในการประเมินการทำงานและให้สองขั้นบุคลากรมากเหมือนกันค่ะ     โดยหลักการดิฉันจะให้โควต้าหัวหน้ากลุ่มหรือรองผู้อำนวยการและจะมีของตัวเองอีกเล็กน้อย     เวลาเสนอมาดิฉันก็จะตามใจหัวหน้าหรือรองเพราะถือว่ามอบอำนาจไปแล้ว     เคยคิดจะใช้individual  scorecardก็เกรงใจลูกน้องที่ต้องมาตกลงและจะยึดติดกับเครื่องมือทำให้เครียด

ดิฉันไปญี่ปุ่นกับบริษัทเทอรูโม่โดยมีคุณตุ๊กดูแลและทราบว่าเป็นคนที่จะได้รางวัลจากบริษัทแม่โดยจะไปรับรางวัลเดือนหน้า?    ดิฉันขอทราบตัวชี้วัดของบริษัทเอกชนโดยที่ดิฉันอยากนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจค่ะ

คุณตุ๊กซึ่งเป็นพยาบาลที่จบจากภูมิพลและออกไปทำงานบริษัทมานานร่วมสิบปี     มีสามีเป็นนายพันเอกพิเศษตั้งแต่อายุน้อยๆ     เท่าที่เห็นต้องขอชมความอดทน  เอาใจใส่และมีน้ำใจที่ดีได้ให้ข้อมูลเรื่องตัวชี้วัดของแต่ละคนดังนี้ค่ะ

1     สถานที่ทำงานสะอาด  จัดเป็นหมวดหมู่  ปลอดภัย  หยิบง่าย มี first in first  out ของอุปกรณ์และยาซึ่งประเมินโดนคณะกรรมการ

2    ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยให้ประเมินก่อนDischarg เช่นห้องการเงิน

3     มีข้อ complaint ของผู้รับบริการไม่เกิน  ...........%

4     มีความคิดสร้างสรร ผลงาน/การประยุกต์เพื่อใช้งาน

5     มีการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยดูจาก   Educator  day   Training   day   ความบ่อยและประสิทธิภาพ

6     การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโดยแต่ละหน่วยงานที่ประสานกันจะเป็นผู้ประเมิน

ดิฉันนำมาเพื่อหยิบมาเป็นตัววัดที่สร้างแรงจูงใจค่ะ     HRDหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพอาจจะนำมากำหนดเพื่อให้รางวัลหัวหน้างาน   น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามดมตามชมค่ะ