บันทึกของกิจกรรม ลปรร.ของคณะมนุษยฯ ที่ผมบันทึกไว้ยังไม่จบครับ วันจันทร์คงได้บันทึกต่อ  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผศ.ดร.เสมอ (ผู้อำนวยการสถาบันงานวิจัยและพัฒนา) ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบันเพื่อเสนอขอทุน" 

    หลังจากวันนั้น ผมได้ตรวจสอบวันว่างกับท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ท่านว่างวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน ผมได้เรียกบุคลากรในงานแต่ละงานเข้าพบท่านคณบดีที่ห้องท่านเพื่อสรุปโจทย์วิจัยสถาบันของแต่ละงาน

 • งานธุรการเดิมตอนแรก ตั้งใจทำกัน 1 งาน 1 เรื่อง หลังจากสรุปโจทย์วิจัยสถาบันของงานธุรการ แล้วได้ออกมา 3 เรื่อง
 • งานนโยบายและแผน เป็นไปตามความคาดหมาย ตั้งใจทำ 3 เรื่อง เป็นอันว่าสมหวัง
 • งานการเงินและพัสดุ รับผิดชอบไป 3 เรื่อง

  ยังเหลืองานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการยังไม่ได้สรุป รอสัปดาห์หน้า

       แต่ละงานที่เข้าพบคณบดีเพื่อสรุปโจทย์วิจัยสถาบัน ผมเข้าไปร่วมด้วยทุกงาน ได้ข้อคิดเกี่ยวกับวิจัยสถาบันจากท่านคณบดี ผมได้บันทึกไว้ สรุปแบบประโยคเด็ดของท่านคณบดีว่า ยังงี้ถึงจะเป็นวิจัย

 • ชื่อวิจัยดี / อ่านปุ๊บ รู้ปั๊บ 
 • ปัญหาคืออะไร / หาวิธีแก้ / ใส่ตัวแก้ปัญหา (ใส่ยา) /ใช้เวลา
 • ตั้งสมมติฐาน / เหมือนการทดลอง / วัดดูใหม่ / ประเมินใหม่
 • เลือกส่วนที่ซีเรียสสุด
 • วัตถุประสงค์พุ่งเป้า / จับฉ่ายไม่ได้ / วัตถุประสงค์เยอะจะเลอะ/ต้องชัด
 • แม้ไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไร
 • กระบวนการคิดเป็นระบบก็เป็นวิจัยแล้ว
 • ไม่ใช่รายงาน / ต้องวิเคราะห์
 • วิเคราะห์อะไรไม่ได้ / ถ้าไม่มีข้อมูลพื้นฐาน

                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                           25 พ.ย. 49