ชื่นชม มอ. (๑)

        จากการไปตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินภายนอก     คณะกรรมการ (ซึ่งมีผมอยู่ด้วยคนหนึ่ง) มีข้อชื่นชม มอ. ดังนี้

     1.  เมื่อพิจารณาภูมิลำเนาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรากฏว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของสังคมในภูมิภาคได้อย่างแท้จริง

      2.  มีการขยายการดำเนินงานของเขตการศึกษา    สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน    โดยมีหลักสูตรที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนในท้องถิ่นต่างๆ

     3.  บุคลากรรักสถาบันของตน และมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานของตน    แม้จะได้รับการสนับสนุนที่ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย    และนักศึกษาในท้องถิ่น ก็ภูมิใจในสถาบันของตน     พ่อแม่ภูมิใจที่ลูกสอบเข้าเรียนใน มอ. ได้

     4.  เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร และในการจัดการเรียนการสอน    มีการดำเนินการอย่างก้าวหน้าเป็นพิเศษในวิทยาเขตหาดใหญ่

      5.  มีความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารของผู้บริหารในทุกสมัย

วิจารณ์ พานิช
๒๕ พย. ๔๙