การอบรมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การอบรมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายประสงค์ ลีลา


วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ช่วงเช้า

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสารการฝึกอบรม

09.00-12.00 น. บรรยาย เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชน และฝึกปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพในชุมชน

ช่วงบ่าย

13.30-16.30 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติการตามเทคนิค RRA


วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ช่วงเช้า

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสารการฝึกอบรม

09.00-12.00 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติการศึกษาชุมชนโดยใช้แผ่นที่เดินดิน


การฝึกปฏิบัติการทำแผ่นที่เดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


ช่วงบ่าย

13.30-16.30 น. บรรยายและฝึกปฎิบัติการวิเคราะห์ชุมชนและฝึกปฏิบัติวางแผนโครงการพัฒนาชุมชนและจัดเวทีประชาคม

การรอทำเวทีประชาคมเกี่ยวกับชุมชน

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี


วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสารการฝึกอบรม

09.00-12.00 น. ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อธิบายคู่มือ โดยอาจารย์จากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

12.00-12.30 น. อาจารย์กล่าวคำอวยพรนักศึกษา ถ่ายรูปหมู่รวมและจบการอบรมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอขอบพระคุณทางวิทยาการ นายประสงค์ ลีลา และคณะอาจารย์จากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนที่ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกท่าน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากและจะนำประโยชน์ที่ได้ไปใช้ให้มากที่สุดค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)