การอบรมฝึกประสบการณ์การวิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชน วันที่19-21 ก.ค.2560

การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 19-21ก.ค.2560 โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์ ประสงค์ ลีลา


 กิจกรรมในวันแรก วันที่19 ก.ค.60      

           ได้รับเอกสารประกอบการฝึกอบรมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ได้จับกลุ่มตามศูนย์หน่วยฝึกตนเองและได้ทำกิจกรรมโดยให้คิดการบูมหน่วยฝึกตนเอง คำขวัญหน่อยฝึกตนเองและฟังบรรยายเทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชนและฝึกปฏิบัติสร้างสัมพันธภาพในชุมชน การสร้างบุคลิกภาพภาพที่ดี เช่น การพูด ท่าทาง กิริยามารยาทเพื่อนำไปใช้ในการฝึกงานและในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยและบุคลิกภาพที่ดีโดยให้ฝึกกับเพื่อนๆตนเองภายในหน่วยฝึก

           ในช่วงบ่าย จะเป็นการให้ความรู้เรื่องในเรื่องเทคนิคต่างๆ การทำแผนที่เดินดิน โดยได้ให้ลองทำแผนที่เดินดินในมหาวิทยาลัยทุกๆคนได้ช่วยกันวาดและระบายสีและได้แผนที่เดินดินที่สวยงาม


วันที่สองของการฝึกอบรมวันที่ 20 ก.ค.60

            ได้เข้าอบรมกิจกรรมช่วงเช้าเป็นเรื่องของเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เป็นการให้ทำ SWOT ในหน่วยฝึกของตนเอง ให้หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในหน่วยฝึกของตนเองและมาทำ SWOT MATRIX ด้านความรู้ และหลังจากนั้นก็ปล่อยให้รับประทานอาหารกลางวัน

           ในช่วงบ่าย อาจารย์ได้บรรยายในเรื่องของเทคนิค RRA PRA  และได้ให้ฝึกทำเวทีประชาคม โดยให้เพื่อนๆทั้ง3ห้องให้ความร่วมมือในการจัดเพื่อนๆก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและกิจกรรมก็ผ่านไปได้ด้วยดีและได้กล่าวสรุปและแยกย้ายกลับบ้าน


          อบรมวันที่สาม วันที่21 ก.ค. 60. เป็นการนิเทศจากอาจารย์ในสาขา มาให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารและสิ่งที่ต้องศึกษาและทำตามคู่มือในระหว่างฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาทุกคนเข้าใจและสามารถฝึกงานให้ประสบความสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดี

            และท้ายสุดของกิจกรรมเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันคือเนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ ประสงค์ เรยมีการจัดเซอร์ไพร์วันเกิดให้กับท่านอาจารย์และหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

             จบการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชนทั้งสามวันได้ทั้งความรู้ความสนุกจากกิจกรรมต่างๆและจะนำความรู้ที่ได้มานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)