โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

การอบรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

จากการอบรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชนที่จะออกฝึกประสบการณ์  ในโครงการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ในสาขาการพัฒนาชุมชนและ ท่านอาจารย์ประสงค์  ลีลา  (นักวิชาการชำนาญการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี)  ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการปรับตัว  การใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆในงานพัฒนาชุมชน  ตลอดระยะเวลา  3 วันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเช่น 

                - เรื่องวิทยากรกระบวนการ  ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของนักพัฒนาที่ต้องคอยกระตุ้นและถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

                - เรื่องการจัดเวทีประชาคม  เป็นการประชุมชาวบ้านในชุมชนเพื่อถามความคิดเห็นหรือประเด็นปัญหาและความต้องการต่างๆโดย  คิดโดยชุมชน  ทำโดยชุมชน  และผลประโยชน์เพื่อชุมชน

                - เรื่องการใช้เครื่องมือในงานพัฒนาชุมชน  เช่น  แผนที่เดดินดิน  การทำ SWOT เพื่อหาข้อดี-ข้อด้อยของชุมชนเพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนา

                - เรื่องการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมของตัวผู้ฝึกงาน  เช่น  การพูด  การแสดงออกทางท่าทางและ การแสดงออกทางอารมณ์  ซึ่งทุกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พึงระมัดระวังในการวางตัวและปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ไปฝึก  รวมไปถึงข้อคิดของท่าน  อาจารย์ประสงค์ที่ว่า  “ต้องวิ่งเข้าหางาน”  คือต้องมีน้ำใจมีจิตอาสาช่วยเหลืองานในหน่วยงานที่ไปฝึก  พายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด

                การอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านกระบวนการและการฝึกปฏิบัติจริง  ผู้เรียนจะน้อมนำความรู้ที่ท่านคณาจารย์ได้มอบให้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการออกฝึกประสบการณ์ต่อไป  กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

วิดีโอการอบรมโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ณ วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)