ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้บ้านหุบมะกล่ำ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

09.00 น. เข้ารายงานตัวต่อหัวหน้าศูนย์

12.00น. รับประทานอาหาร

13.00-17.00 น.นั่งปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของแต่ละโครงการว่ามีปัญหาอะไรบ้างและช่วยกันแก้ไข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)