อบรม ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

จากการที่นักศึกษาได้ลงไปอบรม ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่วันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีอาจารย์ ประสงค์ ลีลา เป็นวิทยากร โดยอาจารย์ได้ให้นักศึกษาเขียนสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนไปฝึกงานว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง และได้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำแผนที่เดินดินโดยอาจารย์ได้ให้นักศึกษาเขียนแผนที่เดินดินรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้วาดรูปแผนที่ตึกต่างๆ สถานที่ต่างๆ ถนนรอบมหาวิทยาลัยและให้กำหนดสัญลักษณ์ต่างๆของสถานที่ในมหาวิทยาลัย และได้ให้ความรู้เรื่องการทำ swot อาจารย์ได้ให้นักศึกษาหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคภายในกลุ่มของตัวเอง ว่าในกลุ่มของตัวเองมี swot อย่างไร อาจารย์ให้เขียนใส่กระดาษและเลือกมา 1หัวข้อและนำมาทำ swot เมตริก และอาจารย์ยังได้แนะนำเรื่องการทำผังเครือญาติและการทำเวทีประชาคม และได้ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการให้นักศึกษาได้เขียนรายละเอียดต่างๆลงบนแผ่นกระดาษและออกไปพูดหน้าที่อบรมและมีการให้เพื่อนได้มีการยกมือและเขียนลงบนแผ่นกระดาษ จึงทำให้เสมือนจริง อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ ยังได้ให้ความรู้เรื่องการทำ gotoknow อีกด้วย ทำให้นักศึกษาได้ความรู้หลายๆเรื่อง 


                รูปแผนผังเครือญาติ


อาจารพีรพัฒน์ให้ความรู้เรื่อง gotoknow


                    อาจารย์ผู้ให้ความรู้

                        การทำ swot

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)