ศูนย์ศึกษาการดรียนรู้บ้านหุบมะกล่ำ วันที่ 5 กรกฏาคม 2560

09.00 น. เข้ารายงานตัวต่อศูนย์การศึกษา

12.00 น. รับประทานอาหาร

13.00-17.00น. เข้าพบผู้นำชุมชนในด้านวัฒนธรมมเพื่อปรึกษาวิธีการจัดอบรมโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)