ไฟถนนเปิด-ปิดอย่างไร?

          ทุกค่ำคืนแสงไฟฟ้าตามถนนนับล้านๆ ดวงทั่วโลกจะเปิด-ปิด แสงไฟฟ้าเหล่านี้จำนวนไม่น้อยจะเปิด-ปิดโดยอาศัยแสงอาทิตย์         สวิตช์เปิด-ปิดแสงไฟฟ้าเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบตั้งเวลา ซึ่งควบคุมดวงไฟตามถนนที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆ กัน   ในสมัยก่อนใช้สวิตช์ตั้งเวลาแบบไขลาน จึงต้องคอยไขลานและปรับเครื่องทุกสัปดาห์        ปัจจุบันนี้สวิตช์ตั้งเวลามักเป็นชนิดที่ควบคุมด้วยนาฬิกาไฟฟ้า   แบบที่มีหน้าปัดหมุนรอบตัวเองและมีคานหรือก้านติดอยู่ที่หน้าปัดเพื่อเปิด-ปิดไฟฟ้าตามเวลาที่ตั้งไว้ สวิตช์ตั้งเวลาแบบนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับแบบที่นิยมใช้ตั้งเวลาเครื่องปรับอากาศ(แอร์)        เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นและตกจะแปรผันไปในแต่ละช่วงของปี ไฟถนนจึงต้องเปลี่ยนเวลาปิด-เปิดตามไปด้วย   ดังนั้นหน้าปัดนาฬิกาจึงต้องสามารถปรับเวลาให้สอดคล้องกับฤดูกาลได้โดยอัตโนมัติ    การปรับเวลาอาศัยกลไกที่อยู่ในตัวสวิตช์ตั้งเวลา     ซึ่งจะปรับให้คานเปิด-ปิดไปเคลื่อนไปทุกเดือนตามการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์        เมื่อไม่นานมานี้  วิศวกรผู้ทำงานด้านไฟถนนได้พัฒนาเครื่องควบคุมแบบโฟโตอิเล็กทริก  ขึ้นมาเรียกย่อว่า เพคู   เพื่อใช้ควบคุมสวิตช์ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับดวงไฟตามถนน        โฟโตเซลล์ที่อยู่ในเครื่องควบคุมแบบนี้มีสารประกอบทางเคมีที่ไวแสง เช่น  แคดเมียมซัลไฟด์ หรือซิลิคอน  ในตอนเช้าตรู่แสงอาทิตย์ที่ส่องกระทบโฟโตเซลล์   จะทำให้อิเล็กตรอนในสารประกอบนั้นไหลจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง และนำกระแสไฟไปยังสวิตช์ซึ่งจะปิดแสงไฟ  ครั้นเวลามืดลงอิเล็กตรอนในสารประกอบนั้นหยุดไหล  กระแสไฟที่วิ่งอยู่ก็จะหยุด   ทำให้สวิตช์เปิดและไฟถนนก็สว่างขึ้น   กระแสไฟในโฟโตเซลล์จะไหลหรือหยุดเมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ.