เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2481   ได้มีประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี  ให้กำหนด วันที่ 24 มิถุนายน เป็นวัน ชาติไทย    แต่ได้ปรากฏ ในภายหลังว่ามีข้อที่ไม่เหมาะสม หลายประการ ประเทศ    ที่มีพระมหา กษัตริย์ เป็นประมุข ของชาติ   โดยทั่วไปนั้นได้ถือเอา  วันพระราชสมภพ ของ พระมหา กษัตริย์ เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติ   เช่น ....ประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน ญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นต้น    ประเทศไทย เราเอง ก็เคยได้ถือ เอาวัน พระราช -สมภพ  เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยมาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณี   ของชาติที่พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อการสมัครสมาน สามัคคี รวมจิตใจของบุคคลในชาติ จึงให้ถือเอาวันพระราชสมภพ ของพระมหากษัตริย์  คือ .. วันที่ 5 ธันวาคม    เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2503             

ส่วนการถือเอาวันนี้เป็น วันชาติไทย นั้น ก็มาจากมติคณะรัฐมนตรีในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์   เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2503  ที่เห็นชอบให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เช่นเดียวกับประเทศที่มีประมุขโดยทั่วไป  เช่น........ อังกฤษ เดนมาร์ก สวีเดน ญี่ปุ่น .