อบรม-ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน19-21กรกฎาคม2560

จักกิจกรรมฝึกอบรมโดยท่านอาจารย์ประสงค์เเละทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นนักพัฒนาที่มีคุณภาพก่อนออกฝึกงานตามหน่วยฝึกต่างๆที่ได้เเบ่งกลุ่มกันไว้ มีการทำแผนที่เดินดิน การเขียนSwotเพื่อมาจัดทำโครงการ การจัดเวทีประชาคมบทบาทสมมติ การเขียนไทมไลน์  ปฎิทิน12เดือน การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานเเละอาจารย์เเต่ละท่านมาปฐมนิเทศนักศึกษาเเละเเจ้งระเบียบกำหนดการต่างๆในการฝึกงานในเรื่องของระยะเวลากำหนดการฝึกงาน1ส.ค.ถึง10 พ.ย.พร้อมทั้งเเจกคู่มือการเตรียมฝึกเพื่อใช้เป็นคู่มือในการฝึกงานตามหน่วยฝึก..

เขียนแผนที่เดินดินของมหาลัย


อบรมวันที่ 1

ที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกภาคสนามฝึกงานความเห็น (0)