170718-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Continuance & continuation & continue

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.07.15

Ref: # 596686


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “continuance”

        สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh n-TIN-yoo-uh-ns”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “continuation”

        สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สี่ ว่า “kuh n tin-yoo-EY-shuh n”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “continue”

        สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh n-TIN-yoo”


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบาย การใช้ ‘continuance’ ทางกฎหมาย ว่าหมายถึง

          “‘adjournment of a proceeding’ ไปกระทำในภายหลัง”

สำหรับการใช้ในแนวอื่น ทั้ง ‘continuance’ และ ‘continuation’

สามารถใช้แทนที่กันได้โดยทั่วไป

โดยที่ สามารถอ้างอิง ว่า

           “‘continuance/continuation’ of a state of war” หรือ

           “‘continuance/continuation’ of a period of draught.”

โดยที่ “continuation” หมายถึง

            “‘the extending’ หรือ ‘prolonging’ of time or space”

             (การขยาย หรือ ยืดออกไป ของ เวลา หรือ พื้นที่)

ขณะที่ “continuance” ของโครงสร้างนั้น จะอ้างอิงถึง

             ‘the period of its existence’ = (ห้วงเวลาที่สิ่งนั้นดำรงอยู่)

             หรือ ‘it’s time of standing’ = (เวลาที่สิ่งนั้นคงอยู่)

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า

            “a politician’s continuance in office and the continuation of the process by which he is elected.”

อธิบาย การใช้วลี “continue on” ว่า

ความหมายของ ‘continue’ คือ

      ‘to go on’ = (ดำเนินต่อไป) หรือ

      ‘to keep on’ = (คงทำต่อไป)

ดังนั้น การ ต่อท้ายด้วย “on” จึงไม่จำเป็น ควรตัดทิ้ง

หรือ เลือกใช้ คำอื่นแทน เช่น

     ‘persist’ ‘persevere’ หรือ ‘last’ หรือ ‘endure’

ตัวอย่างประโยค ประกอบด้วยสามคำข้างต้น

     ‘His interests encouraged him to favor the continuance of war.’

     ‘The continuation of discussions about a permanent peace.’

     ‘There are plans to build a continuation of the bypass next year.’

     ‘The trademarks shall be used only during the continuance of this agreement.’

     ‘She continued as deputy mayor for another year.’

     ‘If the symptoms persist, consult your doctor.’

     ‘He persevered to call me every night.’

     ‘These shoes should last you till next year.’

     ‘The torn flag has endured as a symbol of freedom.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)