oKnow ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี...วันที่ 27 มิถุนายน 2560

เวลา 09.00น.  เข้าเช็คชื่อที่ศูนย์ศึกษา

12.30น. รับประทานอาหาร

13.00-16.30น. กลับมายังห้องพักเพื่อมาทำการนำเสนอที่ยังทำไม่เสร็จจนเสร็จเรียบร้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)