oKnow ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี...วันที่ 26 มิถุนายน 2560

09.00น. เข้าไปยังศูนย์ศึกษานั้งพูดคุยกับหัวหน้าศูนย์ 

12.00น. รับประทานอาหาร

13.00-16.30น. กลับมายังห้องพักเพื่อมาทำการนำเสนอโครงการสัมนาครั้งที่1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)