oKnow ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี...วันที่ 28 มิถุนายน 2560

09.00 น. เข้าเช็คชื่อที่ศูนย์ศึกษา

12.00น.รับประทานอาหาร

14.00-17.00น.  ทำฟิวเจอร์บอดงานที่ทำเกี่ยวกับชุมชนตกแต่งให้เรียบร้อยเพื่อไปนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)