oKnow ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี...วันที่ 29 มิถุนายน 2560

08.00น. เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

09.30น.เข้าห้องรับชมการนำเสนองานโครงการ

12.00น. รับประทาน อาหาร

13.00-14.00น. กลุ่มดิฉันนำเสนอโครงการกับอาจารย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)