ครูคือ Change agent

ชีวิตของคนเป็นครูที่แท้จริง เป็นชีวิตที่ประเสริฐ เพราะมีโอกาสใช้ชีวิตทำแต่สิ่งที่เป็นคุณ และจะยิ่งมีสมรรถนะด้านนี้ยิ่งๆ ขึ้นไปตามประสบการณ์ที่เพิ่มพูนขึ้น และมีการทำหน้าที่แบบเชื่อมโยงและ ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ครูคือ Change agent

หนังสือ Variable Learning for Teachers : Maximizing Impact on Learning โดย John Hattie  หน้า ๒๕ สะกิดให้ผมเขียนบันทึกนี้  

ข้อความในหนังสือบอกว่า ครูคือ positive change agent สำหรับศิษย์    ผมตีความต่อ ว่าครูทำหน้าที่ สร้างสภาพแวดล้อม สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างบทเรียน ให้ศิษย์เปลี่ยนแปลงตนเอง ในทางที่ดีขึ้น พัฒนาขึ้น   

ซึ่งหมายความว่าบรรยากาศรอบตัวเด็ก และปรากฏการณ์ภายในตัวเด็ก เป็นตัวเอื้อให้เกิด Transformative Learning  - การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง     เปลี่ยนความรู้ความเข้าใจโลก สังคมภายนอก และคนอื่น    และเปลี่ยนความคิดและตัวตนของตนเอง      ที่สำคัญที่สุด เปลี่ยนเป็นคนมีจริต และอิทธิบาทสี่ ที่จะร่วมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สภาพสังคมรอบตัวดีขึ้น ให้โลกนี้ดีขึ้น  

ในสภาพเช่นนี้ ทั้งครูและศิษย์เปลี่ยน    และผมตีความต่อว่า ศิษย์และครูต่างก็เป็น change agent  ซึ่งกันและกัน

จะเห็นว่าชีวิตของคนเป็นครูที่แท้จริง เป็นชีวิตที่ประเสริฐ   เพราะมีโอกาสใช้ชีวิตทำแต่สิ่งที่เป็นคุณ    และจะยิ่งมีสมรรถนะด้านนี้ยิ่งๆ ขึ้นไปตามประสบการณ์ที่เพิ่มพูนขึ้น    และมีการทำหน้าที่แบบเชื่อมโยงและ ลึกซึ้งยิ่งขึ้น   

วิจารณ์ พานิช

๒๑ มิ.ย. ๖๐     

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)