ศาสตร์และศิลป์ของการสอน : ๓๐. นำเสนอสารสนเทศที่ไม่ธรรมดา


บันทึกชุด ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยการสอน นี้ตีความจากหนังสือ The New Art and Science of Teaching เขียนโดย Robert J. Marzano   ซึ่งเพิ่งออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้เอง


ตอนที่ ๓๐ นำเสนอสารสนเทศที่ไม่ธรรมดา  ตีความจาก Element 28 : Presenting Unusual Information


เป้าหมายของการนำเสนอสารสนเทศนี้ก็เพื่อสร้างความฉงนสนเท่แก่นักเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจบทเรียน    เพราะตามปกติมนุษย์เราเก็บความรู้ไว้เป็นชุดๆ ตามตรรกะปกติ     เมื่อมีความรู้หรือสารสนเทศที่ไม่เข้ากับตรรกะปกติ หรือความรู้ความเข้าใจตามปกติเข้ามา ก็จะเกิดความแปลกใจ กระตุ้นความสนใจ


คำถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู ในการนำเสนอสารสนเทศที่ไม่ธรรมดา    คือ    “ครูจะนำเสนอสารสนเทศที่ไม่ธรรมดาอย่างไร”


ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครู นำเสนอสารสนเทศที่ไม่ธรรมดา   มีดังต่อไปนี้

เรื่องครูกล่าวนำด้วยคำแปลกๆ ตอนต้นชั่วโมงสอน เพื่อสร้างความฉงนและความประทับใจแก่ศิษย์ ทำให้ผมระลึกถึงอาจารย์วิชาปรสิตวิทยาที่ศิริราชท่านหนึ่ง คือ ศ. นพ. วิจิตร ไชยพร  ที่ก่อนสอนวิชาท่านจะยกสุภาษิตจีนขึ้นมาทำให้เราฉงน    เวลาผ่านมากว่า ๕๐ ปี แต่ผมยังจำสุภาษิต “ซี้เก่าฮวยไค” ได้   และเพื่อนรุ่นเดียวกันก็จำได้เกือบทุกคน (ท่านให้คำแปลว่า ยามดอกไม้จะบานก็บานเอง) 


ที่จริงเกร็ดเรื่องราวที่แปลกเกี่ยวกับความรู้ต่างๆ มีมากมายและในยุคนี้ค้นหาได้ไม่ยาก    การมอบหมายให้นักเรียนทำฐานข้อมูลเรื่องแปลก ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นเป็นกลยุทธที่น่าทำมาก    และการเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงในชุมชนมาพูดสั้นๆ ให้นักเรียนฟัง ก็เป็นวิธีการที่ดีมาก   


เมื่อยุทธศาสตร์นี้ได้ผล    จะสังเกตเห็นพฤติกรรมของนักเรียนดังต่อไปนี้


  • ระดับความสนใจของนักเรียนเพิ่มขึ้น
  • นักเรียนบอกได้ว่าเรื่องไม่ธรรมดาช่วยให้สาระวิชาน่าสนใจขึ้น
  • นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไม่ธรรมดานั้น
วิจารณ์ พานิช

๙ เม.ย . ๖๐บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)