ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสน่ห์  ชวนให้ศึกษา  ค้นหา  ไม่มีวันหยุดอยู่กับที่ ฉะนั้นเราเป็นคนไทยก็ควรช่วยกันอนุรัษ์ภาษาไทย  ถ้าเราไม่รักษ์ภาษาไทย  แล้วใครจะรักษ์ภาษาเรา